ESH Decor Oy
Maalaus, sisustus, remontti, siivous ja kotipalvelu

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma


      

1   Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot

Palvelujen tuottajan nimi  

ESH Decor Oy              

Palvelujen tuottajan Y-tunnus

2652013-5Toimipaikan nimi

Porin KotihoitopalveluToimipaikan  postiosoite

Sunantie 12 D 62, 02760 ESPOO


Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Päivi Tuovinen

Puhelinnumero

040 7017162

info@eshdecor.fiPostiosoite               

Sunantie 12 D 62, 02760 Espoo


2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot ja toimintaperiaatteet

Kotihoitopalvelussa yleisesti hyväksytyt arvot: palveluhenkisyys, turvallisuus, luotettavuus, palveluiden laadukkuus ja kiireettömyys ohjaavat kotihoitopalvelun päivittäistä toimintaa. Kotihoitopalvelussa keskitytään asiakaslähtöiseen työskentelytapaan. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on tarve, johon ammattitaitoinen henkilökunta vastaa ottamalla asiakkaan huomioon yksilönä ja kokonaisvaltaisesti. Monipuolisia palveluja on hyvin saatavilla. Palveluja kehitetään tiimin jäsenten erilaista ammatillista osaamista hyödyntämällä. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen ja osallistumiseen omien voimavarojensa mukaan.

Toiminta-ajatus/ Perustehtävä


Porin Kotihoitopalvelu tarjoaa asiakkaalleen monipuolisia perus-, sairaan- ja kodinhoidollisia palveluita sekä tukipalveluja laadukkaasti viikon jokaisena päivänä Porissa ja lähikunnissa.   

Perushoito sisältää mm. asiakkaan avustamisen päivittäisissä toiminnoissa, hygienian hoidossa, pukeutumisessa, lääkkeiden otossa, ruokailussa, ihon hoidossa.

Sairaanhoito sisältää ohjausta ja neuvontaa, lääkkeiden jakamista ja antamista, erilaisten pienten toimenpiteiden tekemistä esimerkiksi ompeleiden poistot, korvahuuhtelut, haavahoidot lääkärin ohjeiden mukaan, verenpaineen ja verensokerin mittauksen sekä verinäytteiden oton.

Kodinhoito sisältää ruuanlaittoa, kotiaskareiden suorittamista, tiskausta, pientä siistimistä, pyykkihuoltoa mm.

Tukipalveluihin kuuluu mm. ulkoilu-, asiointi- ja saattoapu. Kauttamme on saatavilla myös jalkahoitajan palvelut kotiin.

Asiakkaat ovat omissa kodeissaan asuvia vanhuksia, vammaisia, lapsiperheitä tai sairauden vuoksi apua tarvitsevia.

3  Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii, että toiminta täyttää sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Hän vastaa, että henkilökunnan määrä, koulutus ja ammattitaito ovat riittävät ja laitteet asianmukaiset. Hän vastaa toiminnan laadukkuudesta ja turvallisuudesta, potilasasiakirjojen laatimisesta ja asianmukaisesta säilytyksestä. Käytännössä näitä asioita toteuttaa vastaava hoitaja henkilöstön kanssa. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja huolehtii, että henkilöstö on tietoinen näistä asioista ja mahdollistaa asianmukaiset toimintaedellytykset. Keskustelua ja valvontaa asioihin liittyen käydään aktiivisesti.

Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kotihoitopalvelun vastaava hoitaja vastaa uusien työntekijöiden perehdytyksestä. Käytössä tulee olemaan perehdytyslomake, jossa on määritelty uuden työntekijän kanssa läpikäytävät asiat. Uusi työntekijä kulkee aluksi ensin kokeneen hoitajan työparina.

Henkilöstölle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma. Yksittäisiä koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Omavalvonta on oleva osa päivittäistä toimintaa, johon koko henkilökunta osallistuu oman tehtävänsä mukaisesti.

4   Henkilöstö

Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

vastaava johtaja ( tradenomi/ palveluliiketoiminnan johtaja YAMK)
4 sairaanhoitajaa 
6 lähihoitajaa

kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista( kelpoisuuden varmistaminen: ( htpps://julkiterhikki.valvira.fi/)kielitaidon varmistaminen, lasten kanssa työskentelevien rikosrekisterin tarkistaminen jne.


Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ilmoittamalla MOL:n sivulla ja tarvittaessa paikallisessa sanomalehdessä. Uusien työntekijöiden kelpoisuus varmistetaan aina tutkintotodistuksista sekä Valviran rekisteristä. Lasten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä vaaditaan esitettäväksi rikosrekisteriote. Uudet sijaiset haastattelee vastaava johtaja ja tarvittaessa vastaava hoitaja osallistuu.   

Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja laitteiden- ja tarvikkeiden käyttöön.

Perehdytys tapahtuu perehdytyslomakkeella määriteltyjen asioiden mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelma, omavalvontasuunnitelma kuuluvat osaltaan perehdyttäviin asiakirjoihin. Käytössä olevien laitteiden käytön osaaminen varmistetaan ennen itsenäistä käyttämistä.

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta. Täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut.

Kaikkien vakituisten työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Tällöin arvioidaan työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa sekä mahdollisia koulutustarpeita. Yksikköön laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma. Yksikön johtaja seuraa suunnitelman toteutumista. Sairaspoissaoloja seurataan ja tarvittaessa käydään puheeksiotto keskustelu työntekijän ja esimiehen välillä.

5   Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa

Asiakastyö tehdään asiakkaiden kotona. Varsinaista varastotilaa hoitotarvikkeille ei ole. Pieni perustarvikemäärä kulkee hoitajan mukana hoitolaukussa. Tarviketilaus tehdään tarpeen mukaan hoitotarviketukusta.
 
Potilasasiakirjat ovat sähköisessä muodossa. Tietokone on suojattu salasanalla. Porin kaupungilla on käytössä palse.fi sähköinen asiakashallintaohjelma, jonne kirjataan Porin kaupungin palveluseteli asiakkaiden käynti tiedot ja jossa näkyy kunkin asiakkaan voimassa oleva palveluseteli. Kullakin yrityksessä työskentelevällä hoitajalla on henkilökohtainen salasana portaaliin ja kukin huolehtii salasanan säilytyksestä niin, ettei salasana joudu ulkopuolisen hallintaan.

Porin toimipisteessä yrityksellä on käytössä Fastroin ylläpitämä Hilkka sähköinen ohjelmisto, joka toimii mobiilisovelluksena ja sinne kirjataan kaikki asiakastiedot, asiakaskäynnit, ,sopimukset ja palvelusuunnitelmat ja sen kautta hoidetaan myös työajanseuranta. Pääkäyttäjäoikeus Hilkkaan on yrityksen esimiehellä ja sairaanhoitajalla on oikeus sairaanhoidollisten tietojen lisäykseen ja ylläpitoon. Jokainen työntekijä huolehtii Hilkka järjestelmän salasanansa säilytyksestä niin, ettei se joudu ulkopuolisten hallintaan.

 Asiakkaiden lääkkeet säilytetään ja jaetaan heidän kodeissaan.             

Kuvaus siivouksen, jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartuntavaarallisiin jätteisiin liittyviin käytäntöihin. (STTV:n oppaita 3.2006)

Asiakkaiden luona syntyvät jätteet hävitetään normaalina kotitalousjätteenä. Vanhentuneet lääkkeet toimitetaan apteekkiin. Pistäville jätteille ja tartuntavaarallisille jätteille on omat astiat, jotka hävitetään erillisen paikkakuntakohtaisen ohjeistuksen mukaan.

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista

ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaan instrumenttia,

laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai

yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on

tarkoittanut muun muassa ihmisen sairauden diagnosointiin,

ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen.

Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon

laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24-26 §:ssä sekä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa

määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden

aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja

terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään

ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden

turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita

koskevien ilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin liittyvien

määräysten noudattamisesta.

Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot:       

Päivi Tuovinen puh. 0407017162, info@eshdecor.fi

Linkki Valviran määräyksiin:

http://www.valvira.fi/files/tiedostot/

m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf

Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista.

verenpainemittari

verensokerimittari

ompeleiden poistovälineet, haavanhoito tarvikkeita

Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanneilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Yksikön vastaava hoitaja huolehtii, että laitteita ja tarvikkeita käytetään ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa myös mahdollisista vaaratilanteista ilmoittamisesta yrityksen johtajalle.

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa

Ionisoivan säteilyn käyttö terveydenhuollossa edellyttää Suomessa

säteilylain (592/1991) 16 §:n mukaista Säteilyturvakeskuksen

turvallisuuslupaa, ellei käytettävät toiminnot ole vapautettu

turvallisuusluvasta säteilylain 17 §:ssä. 

Säteilyturvallisuuskeskuksen turvallisuuslupa myönnetty

Kliinisen mikrobiologian laboratoriotoiminta

Tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja

tehtäviä voidaan suorittaa aluehallintovirastojen hyväksymässä

laboratoriossa. Tartuntatautilaki (1227/2016) 18 §.

Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupa voimassa:

______________________________________asti.

6   Potilasasiamies

Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot:

Annamari Tuovinen, puh: 0505123370, annamarituovinen.eshdecor@gmail.com

            

Kuvaus menettelytavoista  ja potilasasiamiehen tehtävien määrittely:  neuvontatehtävä, avustustehtävä, tiedotus- ja koulutustehtävä, palvelujen laadun seuranta ja palautteen antaminen.

Potilasasiamies neuvoo potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä ja neuvoo muiden oikeusturva- ja vahingonkorvaus asioiden vireillepanossa. Hänen tehtävänään on tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi.

Potilasasiamies on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikaan.             

7   Lääkehoito

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta. Lääkehoitosuunnitelma on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2015:14) mukaisesti. STM:n opas löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6        

Lääkehoitosuunnitelman laatii ja tarkistaa vuosittain yrityksen sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja vastaa suunnitelman toteutumisesta.    

Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa.

Lääkehoitopoikkeamat ilmoitetaan aina yksikön esimiehelle tai sairaanhoitajalle ja kirjataan poikkeama lomakkeelle. Tapauskohtaisesti arvioidaan ja kirjataan poikkeamasta seuraavat toimenpiteet: asiakkaan voinnin tarkkailu, yhteydenotto omaisiin ja lääkäriin tarvittaessa.

Poikkeamat käsitellään tiimipalavarissa ja tarvittaessa mietitään toimintatapojen muutoksia.

Kuvaus toimintakäytännöistä potilaalta palautuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelystä.

Asiakkaiden vanhat lääkkeet toimitetaan apteekkiin.

Kuvaus lääkehoidon toteutumisesta, lääkkeiden kulutuksen seurannan valvonnasta.

Lääkkeet säilytetään asiakkaiden kotona. Lääkkeiden kulutusta valvotaan kotikäynneillä lääkkeiden jaon yhteydessä.

8   Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet

tunnistetaan ennakoivasti.

Riskien arviointi tehdään säännöllisesti. Henkilöstölle tehdään kysely

riskien arviointiin liittyen ja riskikartoitus päivitetään vuosittain.

Mahdolliset toiminnassa syntyneet poikkeamat ja läheltä piti- tilanteet

kirjataan ja käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa tiimipalaverissa.

Tiimipalaverissa keskustellaan ennakoivasti vaaratilanteista ja käydään

läpi hallintamalleja.  


Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään.

Läheltä piti- tilanteet kirjataan ylös tarkoitukseen laaditulle lomakkeelle ja toimitetaan sairaanhoitajalle sekä yrityksen esimiehelle. Tilanne korjataan heti mahdollisuuksien mukaan ja käsitellään seuraavassa tiimipalaverissa.

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan.

Epäkohdat korjataan mahdollisimman nopeasti. Tilanteesta neuvotellaan tapauskohtaisesti sairaanhoitajan tai esimiehen kanssa ja tiimipalaverissa. Hoitoon liittyvän poikkeaman sattuessa se kirjataan ylös poikkeaman havainneen työntekijän tai sairaanhoitajan toimesta. Lomakkeelle kirjataan myös välittömät korjaavat toimenpiteet. Korjaava toimenpide voi olla mm. muutos päivittäisessä toiminnassa tai koulutuksen järjestäminen.

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyö tahoille.

Henkilöstölle tiedotetaan asiasta välittömästi tiimipalaverissa. Sairaanhoitaja tiedottaa yhteistyö tahoille tilanteen mukaan sähköpostin, postin tai puhelimen välityksellä.

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15:

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja

terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille:

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326

9   Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely

Kuvaus potilastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta.

Hoito- ja palvelusuunnitelmat kirjataan sähköisesti. Jokainen asiakaskäynti kirjataan asiakastietojärjestelmään ( Fastroin Hilkka). Myös ajanvaraustiedot on samassa järjestelmässä. Asiakastietojärjestelmä on suojattu jokaisen työntekijän henkilökohtaisin salasanoin. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan salassapitosäännöksiä. Työntekijät allekirjoittavat lisäksi erillisen salassapitositoumuksen, josta on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin sekä tähän liittyvän osaamisen varmistamisesta.

Esimiehen vastuulla on huolehtia työntekijöiden riittävästä perehdyttämisestä tietoturva käytäntöihin. Kaikki työntekijät käyvät koulutuksen Hilkka asiakastieto järjestelmän käyttöön. Työntekijän vastuulla on toimia vastuullisesti tietoturvaohjeen sekä sääntöjen mukaan. Henkilöstön tulee tutustua STM;n ohjeistukseen potilasasiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Päivi Tuovinen puh. 040 7017162

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:4.)

Potilasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan on laadittava

henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste,

vaikka palvelujen tuottaja toimii toisen terveydenhuollon

palvelujen tuottajan tiloissa.

Tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake:

http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja

http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf

Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla:

http://www.tietosuoja.fi/27212.htm

10   Potilaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittely

Kuvaus menettelytavoista, joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteesta.

Asiakas ja hänen omaisensa voivat antaa palautetta suullisesti työntekijöille, puhelimitse, kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä sairaanhoitajalle tai esimiehelle. Sairaanhoitaja kyselee palautetta ollessaan asiakkaiden/omaisten kanssa puheissa.

Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosittain.            

Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa.

Henkilökohtaiset palautteet käsitellään mahdollisimman nopeasti ko. työntekijän kanssa. Koko työyhteisöä koskevat palautteet käsitellään tiimipalaverissa. Sairaanhoitaja/ esimies on yhteydessä asiakkaaseen, mikäli palaute tulee muuta kautta kuin suoraan hänelle.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä.

Asiakastyytyväisyys kyselyn vastaukset käsitellään tiimipalaverissa ja tarvittaessa tehdään kehittämissuunnitelma. Jatkuviin palautteisiin reagoidaan välittömästi ja pyritään mahdollisuuksien mukaan parantamaan.

Potilaslain 10 §:n perusteella terveyden- ja sairaanhoitoon ja

siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla on oikeus

tehdä muistutus. Muistutusmenettely on ensisijainen keino

selvittää hoitoonsa ja kohteluunsa tyytymättömän potilaan asiaa.

Muistutukseen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa

ajassa sen tekemisestä. Kohtuullisena aikana voidaan yleensä

pitää 1-4 viikon vastausaikaa, jollei ole erityisiä perusteita

pidempään käsittelyaikaan.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja vastaa siitä,

että muistutukset käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti.

Muistutuksessa kuvattu asia on tutkittava puolueettomasti

ja riittävän yksityiskohtaisesti, jotta potilas voi pitää asian

selvittämistä luotettavana ja kokee tulleensa kuulluksi.

Muistutuksessa annettavassa ratkaisussa on käytävä ilmi,

mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty ja

miten asia on muuten ratkaistu. Muistutuksen johdosta

annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta, mutta asia

voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, mikäli asiassa ilmenee

jotakin uutta. Muistutuksen käsittelyssä syntyneet asiakirjat

säilytetään omana arkistonaan erillään potilasasiakirja-arkistosta.

Mikäli muistutuksen käsittelyssä syntyneet asiakirjat sisältävät

potilaan hoidon kannalta oleellista tietoa, ne voidaan liittää siltä

osin potilasasiakirjoihin. Valviran antamassa ohjeessa 2:2012 on

tarkemmat ohjeet muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä

käytännöistä terveydenhuollossa. Laki potilaan asemasta ja

oikeuksista (785/1992)

Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta.

11   Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi

Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta.

Kotihoitopalvelun esimies vastaanottaa muistutukset. Hän selvittää asioiden kulun sairaanhoitajan kanssa ja tarvittaessa muiden osallisten työntekijöiden tai asiakkaan kanssa sekä potilasasiakirjoista. Esimies antaa kirjallisen vastauksen muistutukseen 1-4 viikon kuluessa.            

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista.

Sairaanhoitaja valvoo, että omavalvonta yksikössä toteutuu. Poikkeamaraportit, palautteet ym. käydään läpi tiimipalaverissa.

                            

Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä

omavalvontasuunnitelmaan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle.

Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka

muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.

Paikka ja päiväys                29.12.2022

Allekirjoitus

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.         

Nimen selvennys     Päivi Tuovinen